مرکز توسعه پژوهش های بالینی بیمارستان رسول اکرم- [اخبار پایگاه]
مرکز توسعه پژوهش های بالینی

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۷/۱ | 
مرکز توسعه پژوهش های بالینی
نشانی مطلب در وبگاه مرکز توسعه پژوهش های بالینی بیمارستان رسول اکرم:
http://iums.ac.ir/find.php?item=203.30203.31180.fa
برگشت به اصل مطلب