مرکز توسعه پژوهش های بالینی بیمارستان رسول اکرم- [اخبار پایگاه]
تست

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۳/۸/۱۱ | 
یسبسیبلسیبلیلب
نشانی مطلب در وبگاه مرکز توسعه پژوهش های بالینی بیمارستان رسول اکرم:
http://iums.ac.ir/find.php?item=203.30203.10329.fa
برگشت به اصل مطلب