دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

مشاوران واحد

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | جناب آقای دکتر حسنلوئی ----> دکتری اپیدمیولوژی

سرکار خانم دکتر سلیمانی------> دستیار پزشکی اجتماعی