دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

مشاوران واحد

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

سرکار خانم دکتر سروش ------> دستیار پزشکی اجتماعی

جناب آقای دکتر حسنلوئی ----> دکتری اپیدمیولوژی